Pravidlá a spracovanie údajov pre súťaže o výhry

28.03.2024

1. Organizátor a hra krátka charakteristika

 

1.1.              Organizátorom súťaže (ďalej len „Hra, Kampane“) je spoločnosť Origami Bikini Kft., so sídlom: HU-6729 Szeged, Szabadkai út 89., daňové identifikačné číslo: HU14542343, registračné číslo: 06-09-013264, ďalej len „Organizátor/spracovateľ údajov“.

1.2.              Hráč sa môže obrátiť na Organizátora prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

1.2.1.         Telefón: +421 2 3321 5887 (Pracovné dni 9:00-16:00)    

1.2.2.         E-mail: webshop@origamibikiny.sk

1.3.              Ceny súťaže zabezpečuje Organizátor.

1.4.              Tento herný poriadok možno zobraziť na papieri v sídle spoločnosti Origami Bikini Kft. v dohodnutom čase aj písomne.

1.5.              Tento poriadok je k dispozícii na nasledovnej webovej stránke: https://www.origamibikiny.sk

1.6.              Hra nie je pravidelnou hrou, ale prebieha len v predom stanovenom období.

1.7.              Počas kampane môže Organizátor reklamovať túto Hru v reklamných materiáloch. Tento Herný poriadok sa považuje za úplné informácie týkajúce sa Hry. Organizátor zamieta akúkoľvek zodpovednosť za iný výklad informácií uvedených na iných miestach ako v tomto Hernom poriadku.

 

2.               Účastnícke podmienky

 

2.1.          V hre môže zúčastniť sa každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov. Účasť je bezplatná. Osoba zapojená do hry sa ďalej označuje ako „Hráč“.

2.2.          Popis hry: Presný popis súťaže je uvedený v oznámení o vyhlásení súťaže, ktoré určuje Organizátor hry alebo jeho poverenec prostredníctvom vyššie uvedených sociálnych sietí.

2.3.          Účasťou v hre Hráč považuje za akceptované tieto pravidlá a súhlasí s manipuláciou svojich osobných údajov podľa ustanovení týchto pravidiel. Rovnako si uvedomuje, že pravidlá sú považované za zmluvu a manipulácia s údajmi je nevyhnutná na účely plnenia zmluvy.

2.4.          Trvanie hry: Dĺžka trvania danej súťaže sa určuje pri vyhlásení súťaže.

2.5.          Akcie pred začiatkom a po skončení trvania hry sa nezapočítavajú do súťaže.

2.6.          Organizátorom má právo overiť pravdivosť údajov uvedených výhercami.

2.7.          Poskytnutie nepravdivých údajov vedie k vylúčeniu Hráča zo súťaže.

2.8.          Ak Hráč nie je k dispozícii po dobu 3 dní, alebo ak Hráč poskytne nepravdivé údaje, stráca nárok na výhru.

 

3.               Výhry a žrebovanie

 

3.1.          Nárok na výhru - najmä jej druh a množstvo - sa presne určia v oznámení o vyhlásení súťaže.

3.2.          Na výhru má nárok hráč, ktorý sa zúčastnil hry a ktorý sa stane výhercom žrebovania. Ponúkaná výhra nie je možné vyplatiť v hotovosti.

3.3.          Organizátor sa zaväzuje uhradiť prípadné dane za výhru.

3.4.          Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu.

3.5.          Organizátor sa zaväzuje plniť svoje povinnosti voči platným právnym predpisom týkajúcim sa odvodov a poplatkov súvisiacich s výhrami. V prípade nedostatočných alebo nevčasného poskytnutia údajov organizátor nie je povinný vyplatiť výhru.

3.6.          Organizátor si vyhradzuje právo ponúknuť hráčom ďalšie výhry počas hry.

3.7.          Výhercov súťaže organizátor vyberie zo všetkých zúčastnených hráčov prostredníctvom náhodného žrebovania.

3.8.          Organizátor losuje toľko výhercov, koľko je uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže.

3.9.          Informácia o víťazoch sa zverejní na sociálnych sieťach súvisiacich so súťažou a víťaz sa následne skontaktuje s organizátorom s potrebnými údajmi pre doručenie výhry.

3.10.       Ak sa po žrebovaní ukáže, že uvedená e-mailová adresa neexistuje, alebo sa hráč do troch dní neozve organizátorovi, bude nahradený náhradným víťazom podľa bodu 5.

 

4.               Vylúčenie

 

4.1.          Hráči, ktorí neprijímajú tieto Herné pravidlá alebo porušujú akýkoľvek ich bod, nemôžu zúčastniť sa Hry a žrebovania o výhry. Ak sa porušenie pravidiel zistí až po žrebovaní výhier, hráč, ktorý sa dopustil nepravidelnosti, aj napriek tomu stráca právo na prevzatie výhry a je povinný ju vrátiť organizátorovi alebo uhradiť jej peňažnú hodnotu organizátorovi a v každom ďalšom smere spolupracovať s organizátorom.

4.2.          Organizátori, ako aj ich poverení zástupcovia, agentúry, ich zamestnanci a príbuzní; okrem toho aj ostatné spoločnosti priamo zapojené do organizácie, majitelia, výkonní pracovníci, zamestnanci, poverení zástupcovia a ich blízki príbuzní.

4.3.          Ak sa zúčastnia, nemajú nárok na výhru, ktorá bude opätovne žrebovaná.

 

5.               Náhradní víťazi, žrebovanie nevyžrebovaných alebo neprevzatých výhier

 

5.1.          Na žrebovaní sa zúčastňujú všetci hráči, ktorí bezvýhradne dodržiavajú účastnícke pravidlá hry.

5.2.          Náhradní víťazi sú informovaní organizátormi len v prípade, ak sa kvalifikujú na nejakú výhru.

5.3.          Organizátor žrebuje náhradných víťazov pre všetky výhry, ktoré neboli prevzaté. Oznámenie o náhradných víťazoch sa uskutoční na sociálnych sieťach súvisiacich so súťažou prostredníctvom systému pre odosielanie správ, verejne.

5.4.          Ak víťaz výhru neakceptuje, organizátori považujú jeho výhru za zrušenú a nárok na ňu získava náhradný víťaz.

5.5.          Organizátori úplne vylučujú svoju zodpovednosť v prípade, keď sa náhradný víťaz vedomý toho, že predtým nevyhral, pred oznámením výsledkov žrebovania nesplnil tieto herné pravidlá a preto po neskoršom žrebovaní nemôže získať výhru.

 

6.               Daňové povinnosti, povinnosti ohlásenia

 

6.1.          Organizátor uhrádza prípadné dane z výhier. Víťaz je povinný poskytnúť Organizátorom všetky údaje, ktoré môžu byť potrebné na splnenie daňových povinností súvisiacich s výhrou, a vo všetkých ďalších smeroch spolupracovať s Organizátormi.

6.2.          Hráči nem majú daňové povinnosti voči výhram.

6.3.          Táto súťaž sa nepovažuje za súťaž s povinnosťou ohlásenia podľa zákona č. XXXIV z roku 1991 o organizovaní hazardných hier a nekvalifikuje sa ako hazardná hra.

 

7.               Dodanie výhier

 

7.1.          Dátum losovania: Losovanie sa koná v stanovený deň hry alebo v rozumne krátkom čase po tomto termíne.

7.2.          Po losovaní bude výhra odovzdaná prostredníctvom kurierskej služby.

 

8.               Zodpovednosťové vylúčenie

 

8.1.          Za nedostatky v poskytnutí údajov (chyba pri vyplnení, nesprávna e-mailová adresa, nepravdivé údaje atď.), ako aj za záväzky, ktoré vyplývajú z týchto nedostatkov a z meškania v oznamovaní a/alebo doručovaní, nezodpovedá Organizátor.

8.2.          Hráči nesú všetky následky vyplývajúce z nesprávne poskytnutých údajov alebo z neprijateľného stavu ich e-mailovej schránky. Organizátor nie je schopný overiť presnosť poskytnutých údajov počas registrácie na Hru (alebo po nej). Zodpovednosť a všetky s tým súvisiace právne a finančné dôsledky nesie vždy Hráč.

8.3.          Organizátor vylučuje zodpovednosť za chyby výhier, okrem prípadov, keď zákon explicitne zakazuje vylúčenie zodpovednosti. Organizátor nezodpovedá za žiadne nároky na náhradu škody alebo kompenzáciu vzniknuté v súvislosti s účasťou v Hre, chybami, nedostatkami alebo nesprávnym fungovaním Hry, nákladmi, škodami alebo stratami vzniknutými neskôr počas Hry.

8.4.          Organizátor nezodpovedá za nedostupnosť Hry alebo webovej stránky obsahujúcej Hru z technických dôvodov počas trvania Hry.

 

9.               Spracovanie údajov

 

Žrebovanie cien

 

9.1.          Údaje používateľov zapojených do hry bude spoločnosť Origami-Bikini Kft. využívať výlučne na účely svojich služieb a komunikácie súvisiacej s účasťou hráča v tejto súťaži.

9.2.          Akceptáciou týchto herných pravidiel hráč súhlasí s tým, že v prípade výhry spoločnosť Origami-Bikini Kft. zverejní jeho osobné údaje uvedené pri overovaní údajov v zozname víťazov a že o ňom bude vedená záznam počas žrebovania.

9.3.          Spoločnosť Origami-Bikini Kft. deklaruje, že pred uskutočnením hry dodržala všetky zákonné požiadavky týkajúce sa spracovania údajov.

9.4.          Spoločnosť Origami-Bikini Kft. bude spracovávať údaje hráčov v súlade s jej informáciou o spracovaní údajov.

9.5.          Skutočnosť spracovania údajov, rozsah spracovaných údajov: Profil Instagram/Facebook, priezvisko a krstné meno, e-mailová adresa, trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade žrebovania alebo odovzdávania cien záznam obrazu a zvuku osoby.

9.6.          Kruh dotknutých osôb: Všetci zúčastnení hráči.

9.7.          Účel spracovania údajov: Plnenie funkcie súťaže, uskutočnenie žrebovania, dodanie ceny.

9.8.          Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Prevádzkovateľ údaje spracúva do času žrebovania alebo odovzdávania cien.

9.9.          Identita možných spracovateľov údajov oprávnených zistiť údaje: Osobné údaje môžu spracúvať pracovníci marketingu a predaja dodržiavajúc vyššie uvedené zásady.

9.10.       Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov na nasledujúcich kontaktoch:

9.11.       Právny základ spracovania údajov: Článok 6 ods. b) GDPR.

 

Prenos údajov (adresát) na zaslanie výhier

 

9.12.       Skutočnosť spracovania údajov, rozsah spracovávaných údajov. Rozsah prenášaných údajov na zaslanie výhier: Priezvisko a meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

9.13.       Kruh dotknutých osôb: Všetci dotknutí, ktorí požiadali o doručenie výhier.

9.14.       Účel spracovania údajov: Doručenie výhry.

9.15.       Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Do realizácie doručenia.

9.16.       Osoby oprávnené k nahlédnutiu do údajov: Osobné údaje môžu spracovať nasledovné subjekty, s dodržiavaním vyššie uvedených zásad:

·       GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
HU-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefónne číslo: 06-29-88-66-94

·       Packeta Hungary Kft.
HU-1044 Budapest, Ezred u. 2 B2/11
E-mail: info@packeta.hu
https://www.packeta.hu

 

9.17.       Informácia o právach dotknutých osôb vo vzťahu k spracovaniu údajov: Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa prenášajúceho údaje o čo najrýchlejšie vymazanie jej osobných údajov.

9.18.       Právny základ prenosu údajov: Článok 6 písm. b) GDPR.

 

Kontakt s klientmi a ďalšie spracovania údajov

 

9.19.       V prípade, že počas hry vznikne otázka alebo problém, môže sa dotknutá osoba kontaktovať organizátora na uvedených kontaktoch (telefón, e-mail, sociálne siete atď.).

9.20.       Správca údajov vymaže prijaté e-maily, správy, telefónne hovory, údaje uvedené na Facebooku atď., spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu a inými dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi, najneskôr do 5 rokov od poskytnutia údajov.

9.21.       Neuvedené spracovania údajov v tejto informácii budú poskytnuté pri získavaní údajov.

 

Práva dotknutej osoby

 

1.     Právo na prístup

 

Máte právo požadovať od správcu informáciu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte právo získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

 

2.     Právo na opravu

 

Máte právo požiadať prevádzkovateľa o okamžitú opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu. Pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov - vrátane poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

3.     Právo na vymazanie

 

Máte právo požiadať prevádzkovateľa o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať za určitých podmienok.

 

4.     Právo na zabudnutie

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, prihliadajúc na dostupné technológie a náklady na ich implementáciu, vykoná primerané opatrenia - vrátane technických opatrení - s cieľom informovať prevádzkovateľov údajov o vašej žiadosti o vymazanie odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie alebo replikácie týchto osobných údajov.

 

5.     Právo na obmedzenie spracúvania údajov

 

Máte právo požiadať spracúvateľa o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Spochybňujete presnosť osobných údajov, v tom prípade bude obmedzenie trvať počas časového úseku, ktorý umožní spracúvateľovi overiť presnosť osobných údajov;
 • Spracúvanie údajov je nezákonné a vy namiesto vymazania údajov nesúhlasíte s ich vymazaním, ale požadujete obmedzenie ich použitia;
 • Spracúvateľ už nepotrebujú osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na predloženie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Protestovali ste proti spracúvaniu údajov; v tomto prípade bude obmedzenie trvať počas časového úseku, kým sa nepreukáže, či oprávnené dôvody spracúvateľa prevážia nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

6.     Právo na prenosnosť údajov

 

Máte právo požiadať o prijatie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a spracovateľom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo tieto údaje poskytnúť inému spracovateľovi, bez toho aby vás toho bránilo spracovateľovi, ktorý vám osobné údaje poskytol (...).

 

7.     Právo na námietku

 

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov zo strany (...), z dôvodu, ktorý sa týka vášho konkrétneho postavenia, vrátane profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

 

8.     Právo namietať voči priamej reklamácii

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na takéto účely vrátane profilovania, ak je to spojené s priamou reklamáciou. Ak námietate voči spracovaniu osobných údajov na účely priamej reklamy, osobné údaje sa už ďalej na takéto účely nesmú spracúvať.

 

9.     Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch vrátane profilovania

 

Je vám poskytnuté právo, aby na vás nebol použitý taký rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky voči vám alebo by významným spôsobom ovplyvnilo vás. Predchádzajúci odsek sa nevzťahuje v prípade, ak rozhodnutie:

 • Je nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a spracovateľom;
 • Je povolené podľa práva Európskej únie alebo národnej legislatívy, ktoré ukladajú primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo
 • Je založené na vašom výslovnom súhlase.

 

Lehota na vykonanie opatrení

 

Správca údajov vás okamžite, no najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti, informuje o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými žiadosťami.

V prípade potreby je možné túto lehotu predĺžiť o dva mesiace. Správca údajov vás o predĺžení lehoty informuje do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti, uvedením dôvodov oneskorenia.

Ak správca údajov nevykonáva opatrenia voči vašej žiadosti, okamžite, no najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti vás informuje o dôvodoch absencie opatrení, ako aj o tom, že máte možnosť podať sťažnosť na dozorný orgán a uplatniť svoje právo na súdnu nápravu.

 

Bezpečnosť spracúvania údajov

 

Správca údajov a spracovateľ zohľadňuje vhodné technické a organizačné opatrenia s ohľadom na stav vedy a techniky, náklady na ich uskutočnenie, ako aj povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a rôzne pravdepodobnosti a závažnosť rizík pre práva a slobody fyzických osôb za účelom zabezpečenia úrovne bezpečnosti spracúvania údajov primeranej riziku, vrátane, pokiaľ je to vhodné:

a) anonimizácie a šifrovanie osobných údajov;

 

b) zabezpečenie trvalo dôvernej povahy, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb určených na spracúvanie osobných údajov;

 

c) schopnosť obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť v primeranom čase v prípade fyzického alebo technického incidentu;

 

d) postup na pravidelné testovanie, hodnotenie a posudzovanie účinnosti technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania údajov.

 

Informovanie dotknutej osoby o incidente v oblasti ochrany údajov

 

Ak je pravdepodobné, že k incidentu v oblasti ochrany údajov môže dôjsť s vysokým rizikom pre práva a slobody fyzických osôb, spracovateľ bez zbytočného omeškania informuje dotknutú osobu o tomto incidente v oblasti ochrany údajov.

 

Informácia poskytnutá dotknutej osobe musí jasne a zrozumiteľne popísať povahu incidentu v oblasti ochrany údajov a uviesť meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov alebo iných kontaktných osôb poskytujúcich ďalšie informácie; musí opísať predpokladané následky incidentu v oblasti ochrany údajov; musí opísať opatrenia, ktoré spracovateľ urobil alebo plánuje uskutočniť na riešenie tohto incidentu v oblasti ochrany údajov, vrátane prípadných opatrení na zmierňovanie predpokladaných nepriaznivých následkov incidentu v oblasti ochrany údajov.

 

 

Dotknutú osobu nemusí informovať, ak splní niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • spracovateľ prijal primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia boli uplatnené v súvislosti s údajmi postihnutými adatvédelným incidentom, najmä také opatrenia ako napríklad použitie šifrovania, ktoré majú za následok, že údaje sú neprečitateľné pre osoby nemajúce oprávnenie k prístupu k osobným údajom;
 • spracovateľ prijal po adatvédelnom incidente ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečujú, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby sa pravdepodobne už neprejaví;
 • poskytnutie informácií by si vyžiadalo nepomerne veľké úsilie. V takýchto prípadoch sa dotknuté osoby informujú prostredníctvom verejne zverejnených informácií alebo sa prijmú podobné opatrenia, ktoré zabezpečia účinné informovanie dotknutých osôb.
 •  

Ak spracovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o adatvédelnom incidente, dohľadový orgán po zvážení, či je pravdepodobné, že adatvédelný incident bude mať vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby, môže nariadiť, aby bola dotknutá osoba informovaná.

 

Hlásenie incidentu ochrany údajov dozornému orgánu

 

Spracovateľ bez zbytočného omeškania a v prípade možnosti najneskôr do 72 hodín od okamihu, keď sa dozvedel o incidente ochrany údajov, oznámi príslušnému dozornému orgánu podľa článku 55, s výnimkou prípadu, keď incident ochrany údajov pravdepodobne nepredstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nie je urobené do 72 hodín, musí sa k nemu priložiť zdôvodnenie omeškania.

 

Možnosť podania sťažnosti

 

Dotknutá osoba má možnosť podať sťažnosť na spracovateľa za prípadné porušenie práv na ochranu údajov u Úradu na ochranu osobných údajov:

 

Národný úrad na ochranu osobných údajov a slobody informácií

HU-1055 Budapešť, ul. Falk Miksa 9-11.

Poštová adresa: 1363 Budapešť, Poštová schránka 9.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10.            Miešané ustanovenia

 

10.1.       Organizátor si vyhradzuje právo doplniť alebo upraviť tieto podmienky alebo samotnú hru, výhradne tak, aby podmienky hry boli pre hráčov výhodnejšie alebo aby herné pravidlá zodpovedali platným právnym predpisom.

10.2.       Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené týmito Hernými pravidlami, platia Všeobecné obchodné podmienky organizátora a platné maďarské právne predpisy.

10.3.       Túto súťaž Instagram / Facebook v žiadnom prípade nesponzoruje, neodporúča ani neriadi, a nie je s ňou spojená. Táto promócia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená ani spravovaná spoločnosťou Instagram / Facebook.